Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5901 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 08:48 น.  โดย : กรมทพ 41  

เทิดทูนเหนือหัว เรารักพระเจ้าแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5902 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:10 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5903 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:11 น.  โดย : กรมทพ 41  

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5904 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:14 น.  โดย : กรมทพ 41  

ด้วยน้อมเกล้าเรารวมใจไทยทั้งผอง เราร่วมพ้องสามัคคีสมานฉันท์
เราทำดีถวายสัตย์ปฏิญาณ เราทำการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5905 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:16 น.  โดย : กรมทพ 41  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5906 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:18 น.  โดย : กรมทพ 41  

จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สำหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป สิ่งสำคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5907 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:19 น.  โดย : กรมทพ 41  

บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5908 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:20 น.  โดย : กรมทพ 41  

ร่มไทร ไร่สวน ล้วนสุขล้น
ราชา รักชน รักษ์ชาติล้วน
ทำนุ ไทยเนื่อง เทืองน้ำนวล
มากชวน มวลชน ม่วนชื่นมน
ฉลอง ชนม์ล้ำ ฉ่ำโลกชื่น
ให้รื่น หากล้ำ หวนแหล่งหน
ภูมี ภูมินทร์ ภูมิพล
ผองชน ไพร่ชาว พราวชัยพรู

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5909 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:21 น.  โดย : กรมทพ 41  

สรวมชีพชุมหัตถ์น้อม ประณต
โอนนิรุติอันรส รื่นร้อย
บูรณ์อาศิรพจน์ เพียงพาทย์
ทุกท่วง มธุรสถ้อย เทิดหล้าราชัน
พระเสโทท่วมพื้น ถึงพรหม
ล้านราชกิจวิกรม ดั่งฟ้า
ตรากตรำพระกายตรม เพื่อผสก
ภูมิพลังแห่งหล้า หลักแก้วโกสินทร์
ยินแต่ทวยราษฎร์ซ้อง สดุดีพระเอย
เกริกพระเกียรติบารมี กึกก้อง
น้อมมนัสปฐพี รองบาท-บงสุ์พ่อ
ขอพระชนม์ดลพ้อง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5910 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:22 น.  โดย : กรมทพ 41  

บรรมีพ่อ งามล้ำ ในต่ำใต้

มิอาจใช้ คำใด เทียบศักดิ์ศรี

พระกรุณาเลิศ ฉลาดล้ำ มากความดี

ทศพิศนี้ เรืองรอง ฉาบทองไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5911 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:23 น.  โดย : กรมทพ 41  

แม้ ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธาณ สอนสิ่งที่พ่อสร้างไว้
จะขอ เดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อย ยาก เพียงไหน
ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5912 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:25 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5913 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:26 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระภูมีเกียรติก้องฟ้ามหาศาล
ทรงเสด็จทุกแหล่งหล้าแม้กันดาร
พระนฤบาลปกครองไทยได้ร่มเย็น
ผองไทยถวายพระพรพระมิ่งขวัญ
ด้วยสร้างสรรค์สิ่งดีให้พระองค์
เดินตามคำพ่อสอนไม่ว่างเว้น
ให้สมเป็นประชาใต้พระบารมี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5914 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:31 น.  โดย : กรมทพ 41  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5915 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:32 น.  โดย : กรมทพ 41  

กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน
ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5916 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:33 น.  โดย : กรมทพ 41  

ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่ามาตั้งแต่อดีตจนตราบถึงวันนี้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5917 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:35 น.  โดย : กรมทพ 41  

จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี
ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5918 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:36 น.  โดย : กรมทพ 41  

กลอนแด่พ่อของเรา

พ่อหลวงของชาวไทย
ผู้มีใจรักศึกษา
พระองค์ท่านผู้ปัญญา
หามิได้ ณ แห่งใด
ชาวไทยนัดรวมกัน
ถวายพระพรครั้งยิ่งใหญ่
ขอให้ท่านหายประชวรโดยไว
เราชาวไทยร่วมใจกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5919 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:56 น.  โดย : กรมทพ 41  

ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่เคยเห็นพระองค์จริงของในหลวงแม้แต่ครั้งเดียว แต่ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้เห็นในหลวงผ่านสื่อต่าง ๆ ข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกตื้นตันใจ ปลาบปลื้มใจ และมีความสุข ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อ และขอสัญญากับพ่อว่าลูกจะเป็นข้าราชการที่ดี จะช่วยพ่อดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฎรของพ่อ เท่าที่อำนาจหน้าที่ของลูกจะสามารถทำได้ ความดีทั้งหลายที่ลูกได้กระทำซึ่งมันเป็นแค่เพียงเม็ดดินเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับความดีที่พ่อได้ทำให้ลูกทุกคน แต่ลูกก็ขอถวายเป็นพระราชกุศลแต่พ่อ “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5920 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 09:59 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน สากลโลก ได้โปรดดลบันดาลให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5921 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:03 น.  โดย : กรมทพ 41  

คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5922 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:04 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5923 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:08 น.  โดย : กรมทพ 41  

พ่อหลวงของไทยนี้
นำความดีสู่ชาติไทย
ขอเพียงเราร่วมใจ
ร่วมเทิดไท้สดุดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5924 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:10 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชากรชาวไทยตลอดกาลเทอญ ขอให้คนไทยจงหยุดการขัดแยงต่างๆเพื่อถวายแก่ในหลวงของเรา เกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจก็เอาไปมิได้ นอกจากความดี ขอถวายความดีต่อในหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5925 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:11 น.  โดย : กรมทพ 41  

จงช่วยกันพัฒนาชาติ พัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาวัฒนธรรม ควบคู่กันไปพร้อมๆกัน
น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5926 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:13 น.  โดย : กรมทพ 41  

กลอนถวายพระพรในหลวง

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5927 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:15 น.  โดย : กรมทพ 41  

ให้โลกรู้ เราคนไทย ใจภักดิ์ ให้โลกรู้ ถึงความรัก อันยิ่งใหญ่
ให้โลกรู้ ถึงบารมี กษัตริย์ไทย ให้โลกรู้ เราคนไทย ใจเดียวกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5928 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:17 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอประนมก้มกราบอภิวาท มหาราชราชันสง่าศรี
ทรงปกปักรักษาทั่วธานี ราษฎร์เปรมปรีดิ์มีสุขเพราะพระบุญญา
ธ ทรงเป็นนักปราชญ์นักประดิษฐ์ ธ วิจิตรทางดนตรีศิลป์ภาษา
ธ ประดุจพ่อหลวงปวงประชา น้อมวันทาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5929 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:24 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอน้อมนอบถวายพรชัยศรี
เพื่อราชันแห่งสยามจอมชีวี ธ ท่านที่เป็นมิ่งขวัญของปวงชน
ขอให้พ่อหลวงเรามีความสุข ไร้ความทุกข์เศร้าโศกอันหมองหม่น
ท่านทรงเป็นดุจดั่งดวงกมล วอนเทพดลให้ ธ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5930 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:26 น.  โดย : กรมทพ 41  

เราชาวไทยเทิดไท้ใจตั้งมั่น องค์ราชันขวัญใจไทยทั้งผอง
ถวายพรแด่นริศจิตปรองดอง เฉลิมฉลองวันครบรอบภูวไนย
ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหาราช ธ ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นนักพัฒนาคู่ชาติไทย ล้านดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5931 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:27 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชนชาวไทยใจพร้อมน้อมเจตคติ ตามดำริพระประสงค์ท่านทรงหวัง
สามัคคีเพื่อส่วนรวมร่วมพลัง ลดเกลียดชังเพื่อบดินทร์อิ่มพระทัย
ร่วมส่งกลอนเป็นพระพรซ้อนความคิด ขอเชิญฤทธิ์พระไตรรัตนสว่างใส
ให้ทุกข์โศกโรคเหนื่อยเศร้าบรรเทาไป เหลือสุขไว้ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5932 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:29 น.  โดย : กรมทพ 41  

ธ เป็นดั่ง ร่มไทร ไทยทั่วหล้า
ธ เป็นดั่ง ฟ้าโอบดิน ทุกถิ่นเเดน
ธ เป็นเเหล่ง รวมใจไทย ให้ปรองดอง
เราทุกผอง จงร่วมใจ ถวายพร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5933 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:30 น.  โดย : กรมทพ 41  

ด้วยประดำรัสตรัสสอนชาวประชา เหล่าทวยราษฎร์ทั่วหล้าล้วยเปรมปรีดิ์
องค์พระสยามราชามหาราช ทุกรอยบาท ธ ยาตราพาสุขศรี
ราษฎร์จึงร้อยใจรักสามัคคี สดุดีพระภูมินทร์ปิ่นฤทัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5934 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:32 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระบารมีเหนือสิ่งใดในพื้นหล้า เป็นผู้กล้าผู้ดำริสิ่งนับแสน
มิให้ใครมาดูถูกและดูแคลน ซึ่งเป็นแกนของปวงชนสยามทอง
ขออัญเชิญทวยเทพไท้ทั้งพิภพ มาบรรจบ ณ ที่นี้เพื่อฉลอง
เหล่าปวงชนชาวไทยร่วมครรลอง พระผู้ครองดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5935 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:33 น.  โดย : กรมทพ 41  

จอมกษัตริย์ธีรราชแห่งสยาม ผู้มีนามเกริกก้องท่องวิถี
หกสิบล้านดวงใจน้อมสดุดี ขอถวายชีวีพิทักษ์องค์ราชัน
แปดสิบสี่เวียนครบบรรจบรอบ ขอน้อมนอบศิระด้วยจิตมั่น
ประณตแนบเบื้องพระบาทองค์ราชัน มาร่วมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5936 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:34 น.  โดย : กรมทพ 41  

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบแทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5937 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:36 น.  โดย : กรมทพ 41  

“ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกันแลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือ ให้สามารถที่จะดำเนินงานได้”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5938 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:38 น.  โดย : กรมทพ 41  

-สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมงานฝีมือของประชาชน เช่น งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จนได้ผ้าไหมอันสวยงาม
-ในหลวงของเรา ทรงเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียง และพวกเราชาวไทยดำเนินชีวิตตามแนวทาง
-ขอให้พวกเราทุกคน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและ พระราชินี พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ตรอกตรำพระวรกายเพื่อประชาชนชาวไทยของพระองค์ให้อยู่ดีกินดี
-ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร ในถิ่นทุรกันดาร พระราชทานโครงการต่าง ๆ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-ทางเป็นต้นแบบของพระมหากษัตริย์ทั่วโลก พวกเราจงภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5939 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:42 น.  โดย : กรมทพ 41  

พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน
ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก
ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้
พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร
ไม่ว่าจะจนหรือรวย
พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน
เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์
ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท
พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์
ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5940 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:43 น.  โดย : กรมทพ 41  

รารักในหลวงอย่างไร
๑.ในหลวงเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย รบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
๒.ในหลวงทรงเป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีต่อราษฎรไทย ทุกหนแห่ง พระองค์ทรงเสด็จทรงงานในภูมิภาคต่างๆ ทรงห่วงใยราษฎร และเสริมสร้างอาชีพให้แก่ราษฎร
๓.ในหลวงทรงเป็นผู้รักน้ำ โดยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งน้ำจำเป็นต่อการเกษตรกรรมของราษฎร เช่นโครงการฝนเทียม โครงการฝายแม้ว เป็นต้น
๔.ในหลวงทรงเป็นผู้ชี้แนะ ทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่ายิ่งให้กับราษฎร และให้รู้จัก พอเพียง พอประมาณ
๕.ในหลวงเป็นผู้ที่ทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยที่สุด พระองค์ไม่เคยละทิ้งประชาชนคนไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5941 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:44 น.  โดย : กรมทพ 41  

ข้าพเจ้าเชื่อว่าในหลวงทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีที่ยิ่งใหญ่ ดังที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” กาลล่วงผ่านมานาน พระราชดำรัสที่ในหลวงได้ตรัสไว้ข้างต้นยังคงกึกก้อง อยู่ในใจของคนไทยทุกคน ตลอดเวลาที่ในหลวงทรงพระราชกรณ๊ยกิจที่ยากยิ่งกว่าที่พระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกปัจจุบันจะทำได้นั้น มิเคยเป็นที่สงสัยในหมู่พสกนิกรชาวไทยเลยว่า “ หนทางที่พ่อนำ คือ รอยธรรมทีพ่อเดิน” พระองค์ทรงครองแผ่นดินธรรมโดยธรรม และเพื่อธรรม เมื่อกษัตริย์ทรงธรรมก็ย่อมนำความสงบร่มเย็นมาสู่ประชาราษฎร์ เราจะเห็นว่า ตั้งแต่ทรงครองราชย์เป็นต้นมาในหลวงไม่เคยทิ้งประชาชนเลย แม้ในเวลาที่ทรงพระประชวร อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชก็ทรงนึกถึงงาน ไม่เคยทรงอยู่นิ่ง เมื่อเป็นเรื่องของชาวบ้าน ทรงนึกถึงได้ก่อนเสมอ เพราะฉะนั้น ในหลวงทรงยึดมั่นพระปฐมบรมราชโองการว่าเป็นสัญญาที่ทรงสัญญาต่อประชาชน ประเทศชาติ ท่านไม่ทรงผิดสัญญานั้นเลย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5942 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:45 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นอัครศิลปิน ที่พระปรีชาสามารถ ทั้งการดนตรี นักประพันธ์ชั้นยอด การกีฬา ซึ่งลำพังพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมาย ก็ทรงเหนื่อยพระวรกายอยู่แล้ว แต่พระองค์ยังมีความสนใจ มุ่งมั่น ประพันฑ์ผลงาน มาให้พสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5943 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 56 : 10:48 น.  โดย : กรมทพ 41  

พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆด้วยพระบรมเดชานุภาพ อาณาประชาราษฎร์จึงสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาอาชีวะ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติตลอดมา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5944 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 07:48 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอประนมก้มกราบอภิวาท มหาราชราชันสง่าศรี
ทรงปกปักรักษาทั่วธานี ราษฎร์เปรมปรีดิ์มีสุขเพราะพระบุญญา
ธ ทรงเป็นนักปราชญ์นักประดิษฐ์ ธ วิจิตรทางดนตรีศิลป์ภาษา
ธ ประดุจพ่อหลวงปวงประชา น้อมวันทาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5945 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 07:52 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5946 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 07:54 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ

แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ

เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน

รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5947 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 07:56 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทยเพิ่อพ่อของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5948 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 07:57 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอประนมก้มกราบอภิวาท มหาราชราชันสง่าศรี
ทรงปกปักรักษาทั่วธานี ราษฎร์เปรมปรีดิ์มีสุขเพราะพระบุญญา
ธ ทรงเป็นนักปราชญ์นักประดิษฐ์ ธ วิจิตรทางดนตรีศิลป์ภาษา
ธ ประดุจพ่อหลวงปวงประชา น้อมวันทาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5949 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 07:58 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบารมีเหนือสิ่งใดในพื้นหล้า เป็นผู้กล้าผู้ดำริสิ่งนับแสน
มิให้ใครมาดูถูกและดูแคลน ซึ่งเป็นแกนของปวงชนสยามทอง
ขออัญเชิญทวยเทพไท้ทั้งพิภพ มาบรรจบ ณ ที่นี้เพื่อฉลอง
เหล่าปวงชนชาวไทยร่วมครรลอง พระผู้ครองดวงใจไทยทั้งแผ่นดิ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5950 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 07:59 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5951 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:01 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5952 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:02 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5953 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:05 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5954 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:09 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5955 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:12 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5956 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:14 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เรามาทำความดีเพื่อในหลวงโดยการใช้ชีวิตพอเพียงกันเถอะ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5957 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:16 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ

แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ

เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน

รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5958 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:19 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5959 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:22 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอประนมก้มกราบอภิวาท มหาราชราชันสง่าศรี
ทรงปกปักรักษาทั่วธานี ราษฎร์เปรมปรีดิ์มีสุขเพราะพระบุญญา
ธ ทรงเป็นนักปราชญ์นักประดิษฐ์ ธ วิจิตรทางดนตรีศิลป์ภาษา
ธ ประดุจพ่อหลวงปวงประชา น้อมวันทาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5960 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:25 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ด้วยพระบารมีเราจึงรวมกันได้อย่างเหนียวแน่นมีขาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5961 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:26 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5962 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:30 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติ
ิใด ศาสนาใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5963 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:31 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5964 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:31 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5965 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:32 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5966 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:34 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เราจะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ทำลายเป็นอันขาด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5967 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:35 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

สถาบัน ชาติ ศาสน์ กศัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5968 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:41 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ความเป็นหนึ่งใจเดียวกันอันนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5969 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:41 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

สิ่งที่พระองค์ท่านให้พวกเราชาวไทยนั้น มากล้นเกินกว่าจะบรรยาย เราคนไทยต้องช่วยกันปกป้องสถาบันอันยิ่งใหญ่แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ให้ยืนยาวตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5970 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:42 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

กษัตริย์ เป็นศุนย์กลางแห่งคนทั้งประเทศ
หากขาดกษัตริย์ไทยแ้ล้ว ชาติไทยจะอยู่ได้อย่างไร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5971 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:43 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พ่อของฉัน มีพระคุณอุ่นเหนือเกล้า
พ่อของเรา มีเมตตามหาศาล
พ่อของชาติ คือในหลวง ทรงห่วงงาน
พ่อปกบ้าน เมืองไทยให้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5972 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:45 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

" ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน "

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5973 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:46 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

บรรพบุรุษได้เสียสละ ชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อแผ่นดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5974 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:47 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา
เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่การฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นและแย่งชิง
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความ
ผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5975 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:47 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระทรงเป็นแสงทองนำใจไทยทั้งชาติ
พระทรงเป็นปราชญ์ของดวงใจไทยทั้งผอง
พระเป็นร่มฉัตรร่มไทรไทยทั้งปวง
พระทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทุกทุกดวง
พระทรงเป็นกษัตริย์ไทยที่ปราชญ์เปรื่อง
พระทรงเป็นกษัตริย์ที่มีบุญคุณล้นคณา
จะขอเป็นทาสรับใช้ใต้เบื้องยุคลบาททุกชาติไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5976 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:49 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้ท่าน แข็งแรง ดุจขุนเขา

อยู่ยืนยง ยิ่งยืนยาว อย่างต้นสน

อยู่แข็งแกร่ง ดุจภูหิน กลางสายชล

คอยช่วยเหลือ ผู้คน รอดพ้นภัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5977 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:51 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง

พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5978 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:52 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5979 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:57 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

84 พรรษาเวียนครบรอบ ขอน้อมนอบถวายพรชัยศรี
เพื่อราชันแห่งสยามจอมชีวี ธ ท่านที่เป็นมิ่งขวัญของปวงชน
ขอให้พ่อหลวงเรามีความสุข ไร้ความทุกข์เศร้าโศกอันหมองหม่น
ท่านทรงเป็นดุจดั่งดวงกมล วอนเทพดลให้ ธ ทรงพระเจริญ
เราชาวไทยเทิดไท้ใจตั้งมั่น องค์ราชันขวัญใจไทยทั้งผอง
ถวายพรแด่นริศจิตปรองดอง เฉลิมฉลองวันครบรอบภูวไนย
ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหาราช ธ ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นนักพัฒนาคู่ชาติไทย ล้านดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5980 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 08:59 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ด้วยพระบารมีเราจึงรวมกันได้อย่างเหนียวแน่นมีขาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5981 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:00 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

วันพ่อห้าธันวา แห่งพรรษาแปดสิบสี่
ประชาร่วมวจี ทำความดีแด่พ่อหลวง
ธ ทรงเป็นผู้ให้ กว่าใดในโลกทั้งปวง
อวยพรให้ในหลวง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ชนชาวไทยใจพร้อมน้อมเจตคติ ตามดำริพระประสงค์ท่านทรงหวัง
สามัคคีเพื่อส่วนรวมร่วมพลัง ลดเกลียดชังเพื่อบดินทร์อิ่มพระทัย
ร่วมส่งกลอนเป็นพระพรซ้อนความคิด ขอเชิญฤทธิ์พระไตรรัตนสว่างใส
ให้ทุกข์โศกโรคเหนื่อยเศร้าบรรเทาไป เหลือสุขไว้ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5982 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:02 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ธ เป็นดั่ง ร่มไทร ไทยทั่วหล้า
ธ เป็นดั่ง ฟ้าโอบดิน ทุกถิ่นเเดน
ธ เป็นเเหล่ง รวมใจไทย ให้ปรองดอง
เราทุกผอง จงร่วมใจ ถวายพร
แปดสิบสี่ปีที่ ธ ปกปัก หกสิบล้านใจภักดิ์ ธ รักษา
ด้วยประดำรัสตรัสสอนชาวประชา เหล่าทวยราษฎร์ทั่วหล้าล้วยเปรมปรีดิ์
องค์พระสยามราชามหาราช ทุกรอยบาท ธ ยาตราพาสุขศรี
ราษฎร์จึงร้อยใจรักสามัคคี สดุดีพระภูมินทร์ปิ่นฤทัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5983 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:02 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ. ขอถวายพระพร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5984 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:03 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบารมีเหนือสิ่งใดในพื้นหล้า เป็นผู้กล้าผู้ดำริสิ่งนับแสน
มิให้ใครมาดูถูกและดูแคลน ซึ่งเป็นแกนของปวงชนสยามทอง
ขออัญเชิญทวยเทพไท้ทั้งพิภพ มาบรรจบ ณ ที่นี้เพื่อฉลอง
เหล่าปวงชนชาวไทยร่วมครรลอง พระผู้ครองดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน
จอมกษัตริย์ธีรราชแห่งสยาม ผู้มีนามเกริกก้องท่องวิถี
หกสิบล้านดวงใจน้อมสดุดี ขอถวายชีวีพิทักษ์องค์ราชัน
แปดสิบสี่เวียนครบบรรจบรอบ ขอน้อมนอบศิระด้วยจิตมั่น
ประณตแนบเบื้องพระบาทองค์ราชัน มาร่วมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5985 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:04 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5986 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:05 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยๆปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5987 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:09 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา

ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน

ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล

ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…

ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย

ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน

ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล

พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5988 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:09 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ขอเดชะพระบารมีที่ทรงสร้าง
เป็นแนวทางทรงวางไว้ในกาลก่อน
เหล่าปวงข้าพร้อมกันก้มประนมกร
ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5989 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:10 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

สถาบัน ชาติ ศาสน์ กศัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5990 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:10 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย

พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม

ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรม

เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ

พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา

ขอจงทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5991 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:13 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเราขอให้คนไทยรักกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5992 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:13 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5993 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:14 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ทรงขจัดปัญหาให้คนไทยและทรงพัฒนาประเทศตลอดมาเพื่อให้เราอยู่กันสบาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5994 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:14 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

จะตอบแทนคุณพ่อหลวงด้วยความซื่อสัตย์

จะตั้งใจปฏิบัติราชการ งานของหลวง

จะหวงแหนแผ่นดิน ด้วยชีวิต

จะอุทิศกายใจ เพื่อแผ่นดิน...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5995 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:16 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

เราชาวไทยร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเจริญ
ตามเบื้องพระยุคคลพระของพระองค์ท่าน โดยการน้อมนำพระราชดำรัสและ โครงการในพระราชดำริ
มาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5996 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:17 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
รัก, เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณ
ด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5997 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:19 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
เราทุกคนจะรักพ่อหลวงตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5998 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:21 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ

แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ

เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน

รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5999 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:22 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอประนมก้มกราบอภิวาท มหาราชราชันสง่าศรี
ทรงปกปักรักษาทั่วธานี ราษฎร์เปรมปรีดิ์มีสุขเพราะพระบุญญา
ธ ทรงเป็นนักปราชญ์นักประดิษฐ์ ธ วิจิตรทางดนตรีศิลป์ภาษา
ธ ประดุจพ่อหลวงปวงประชา น้อมวันทาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 6000 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 56 : 09:24 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

พระบารมีเหนือสิ่งใดในพื้นหล้า เป็นผู้กล้าผู้ดำริสิ่งนับแสน
มิให้ใครมาดูถูกและดูแคลน ซึ่งเป็นแกนของปวงชนสยามทอง
ขออัญเชิญทวยเทพไท้ทั้งพิภพ มาบรรจบ ณ ที่นี้เพื่อฉลอง
เหล่าปวงชนชาวไทยร่วมครรลอง พระผู้ครองดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :
Code :
*กรุณาใส่ Code ตามรูปด้านบน


 
ท่องเที่ยว